Právní služby
 • O nás
  • O nás
 • Lidé
  • Lidé
 • Kontakt
  • Kontakt
 • Kariéra
  • Kariéra
 • Finanční služby
  • Finanční služby
 • Realitní služby
  • Realitní služby
 • Právní služby
  • Právní služby
 • Účetní služby
  • Účetní služby
 • Novinky
  • Novinky
 • Reference
  • Reference
 • Blog
  • Blog
 • SAB
  • SAB

Právní služby

Více info
Finanční právo a pojišťovnictví
Finanční právo a pojišťovnictví
Insolvence a restrukturalizace
Insolvence a restrukturalizace
Řešení sporů
Řešení sporů
Obchodní a korporátní právo
Obchodní a korporátní právo
Právo nemovitostí
Právo nemovitostí
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Veřejné zakázky a koncese
Veřejné zakázky a koncese
Dědické právo a správa majetku
Dědické právo a správa majetku

Finanční právo a pojišťovnictví

 • poradenstvím bankám i jejich klientům při komplexních úvěrových transakcích
 • vymáhání pohledávek bank, včetně realizace zajištění a zastupování v insolvenčních řízeních
 • zastupování v licenčních a sankčních řízeních před ČNB v oblasti kapitálového trhu,investičních fondů a pojišťovnictví
 • právní poradenství při zakládání a notifikaci poboček zahraničních finančních institucí v České republice, a naopak poboček českých finančních institucí v zahraničí
 • pomoc při výkonu compliance, případně jeho outsourcing
 • komplexní právní poradenství pojišťovnám
 • rozsáhlé zkušenosti se zastupováním pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů vůči regulátorovi i v soudních sporech
 • tvorba, případně připomínkování interních předpisů finančních institucí
 • poradenství v souvislosti s vývojem české a evropské legislativy (MiFID II, 4. AMLD, GDPR apod.)
zavřít

Insolvence a restrukturalizace

Nabízíme komplexní poradenství a zastupování ve všech fázích restrukturalizace společností a insolvenčního řízení, a to zejména následující subjektům:

Věřitelům

 • vypracování přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení
 • zastupování v incidenčních sporech
 • účast na zasedání věřitelského výboru a přezkumných jednáních
 • právní poradenství zajištěným věřitelům při formulaci pokynů správci ohledně nakládání s majetkem tvořícím zajištění
 • uplatňování nároků na náhradu škody vůči členům statutárních orgánů dlužníka

Dlužníkům

 • právní poradenství při vyjednávání s věřiteli v předinsolvenční fázi, včetně přípravy dokumentů typu standstill agreement
 • vypracování návrhu na moratorium, vedení jednání s věřiteli o souhlasu s moratoriem
 • poradenství dlužníkovi v reorganizaci, včetně pomoci při vypracování reorganizačního plánu
 • příprava a vedení obrany proti šikanózním insolvenčním návrhům, vypracování opravných prostředků
 • zastupování ve sporech o náhradu škody, způsobené šikanózními insolvenčními návrhy

Insolvenčním správcům

 • komplexní právní poradenství v insolvenčním řízení, případně v některé jeho fázi, zejména při prodeji podniku či části podniku, včetně zpracování pravidel výběrového řízení a transakční dokumentace
 • účast na zasedání věřitelského výboru
 • zastupování v incidenčních sporech

Investorům a zájemcům o majetek z podstaty

 • komplexní právní zajištění investice v průběhu konkursu či reorganizace
 • právní due diligence aktiv nabývaných z majetkové podstaty
 • poradenství při podání nabídky na nákup majetku z podstaty, připomínky k návrhům transakční dokumentace
 • poradenství při jednání s insolvenčním správcem

Vybrané reference:

SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

 • Právní poradenství insolvenčnímu správci při prodeji části podniku úpadce SKLÁRNY KAVALIER, a.s. jednou smlouvou v konkursu

CRYSTALEX, a.s.

 • Právní poradenství insolvenčnímu správci při prodeji části podniku CRYSTALEX, a.s. jednou smlouvou v konkursu
 • jedno z největších realizovaných zpeněžení podniku jednou smlouvou v rámci insolvenčního řízení. Prodej skláren je považován za vzor úspěšného nelikvidačního řešení insolvence významných společností. Oba závody v rukou nových vlastníků pokračují v činnosti.

SETUZA, a.s., STZ, a.s.

 • zastupování insolvenčního správce ve všech incidenčních sporech: výše pohledávek, o určení jejich existence zastupujeme, přesahuje 2,8 mld. Kč, další incidenční spory se týká převodu majetku v hodnotě stovek milionů Kč

Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.:

 • zastupování dvou významných stavebních společností jako věřitelů s pohledávkami přes 320 mil. Kč ze smluv o dílo; řešení složitých a v judikatuře nejasných otázek pohledávek vzniklých ve prospěch sdružení, podmíněných pohledávek apod.

V této oblasti výjimečně uvádíme stručný popis referenčních případů, když výše uvedené informace jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku.

zavřít

Řešení sporů

 • zastupování v civilních sporech před soudy i rozhodci, hodnota sporů řešených advokáty naší kanceláře činí přes 8 mld. Kč
 • bohaté zkušenosti s incidenčními spory na straně věřitelů i insolvenčních správců, řešili jsme kromě řady sporů o neplatnost či neúčinnost právního jednání nebo o vyloučení různého majetku z majetkové podstaty, spory o pravost pohledávek ve výši přes 3,5 mld. Kč
 • zastupování ve skutkově i právně velmi složitých sporech z oblasti stavebnictví a developmentu (smlouvy o dílo, pozastávky, vady stavby, vzájemné nároky osob zúčastněných na developerských projektech)
 • zastupování ve směnečných řízeních
 • mimořádné praktické zkušenosti ve sporech investičních a pojišťovacích zprostředkovatelů ze smluv s pojišťovacími agenty (provize, smluvní pokuty, náhrada škody, odškodnění, nekalá soutěž)
zavřít

Obchodní a korporátní právo

 • poradenství při zakládání a přeměnách obchodních korporací, včetně náročných vnitrostátních i přeshraničních M&A transakcí
 • komplexní poradenství při restrukturalizaci podnikatelských seskupení
 • poradenství členům orgánů korporací
 • běžná agenda obchodních korporací i dalších právnických osob, možnost kompletního outsourcingu u právní agendy klienta
 • právní podpora a poradenství při správě majetku
 • zpracování a připomínky obchodních smluv
 • řešení nároků z vad
 • poradenství v agendě odpovědnosti za škodu
 • právní due diligence
zavřít

Právo nemovitostí

 • právní poradenství ve všech stadiích i formách nemovitostních transakcí pro vlastníky pozemků, investory i zhotovitele při výstavbě i rekonstrukci
 • provádění due diligence právního stavu nemovitostí
 • právní poradenství před realizací výstavby, včetně zastupování před úřady
 • financování nemovitostních projektů včetně zajištění
 • brownfieldové projekty
 • nákupy a prodeje nemovitostí
 • zastupování před katastrem nemovitostí
 • pronájmy bytových prostor i prostor sloužících k podnikání
 • komplexní právní poradenství realitním kancelářím
 • poskytování služby advokátní úschovy peněz a listin
 • řešení sporů v oblasti nemovitostí
zavřít

Ochrana osobních údajů

 • Komplexní poradenství správcům a zpracovatelům osobních údajů, návrh a řešení způsobu zacházení s osobními údaji, včetně kamerových záznamů
 • Právní pomoc při implementaci směrnice GDPR finančním institucím i dalším subjektům, včetně vypracování či připomínkování příslušných interních předpisů společnosti
 • Vypracování a kontrola smluv o zpracování osobních údajů
 • Zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů
zavřít

Zadávání veřejných zakázek a koncesní projekty

 • kompletní administrace veřejných zakázek pro zadavatele
 • právní poradenství uchazečům
 • zastupování před ÚOHS
zavřít

Dědické právo a správa majetku

 • zastupování v dědických řízeních, včetně řízení s mezinárodním prvkem
 • unikátních zkušeností se zastupováním v dědických řízeních o šlechtický majetek, včetně sporu vedeného podle Obecného zákoníku občanského z roku 1811
 • správa pozůstalosti
 • zakládání svěřenských fondů a vedení jejich právní agendy
zavřít
 • spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří
 • zprostředkováváme jednání klienta v advokátní kanceláři
 • zajišťujeme účast advokáta při vyjednávání smluvních stran
 • prověřujeme nejen účastníky řízení, ale i nemovitosti ve sbírce listin
 • řešíme za Vás případné komplikace s katastrálním úřadem či jinými institucemi
 • vyhotovujeme celkovou smluvní dokumentaci k nabytí či prodeji nemovitosti
 • pomáháme při vyjednávání s finančními ústavy v případě nevhodných smluv
 • zprostředkováváme právní služby i v jiných oblastech
zavřít
Jméno
Telefon
Email
Vaše sdělení
zavřít